Projekt odnosi się do kolorów podstawowych. Żółty, czerwony, niebieski – malarskie atomy – dzięki którym podejmuję próbę powrotu do źródeł. W stworzonych pracach własne doświadczenia przeplatają się wzajemnie z wątkami ludowymi i dziedzictwem awangardy. Odnosząc zagadnienie kolorów podstawowych do osobistych odczuć, skoncentrowałam się możliwościach formalnych rozwiązań. Część pracy wykonałam w plenerze, na działce w Czersku, położonym niedaleko Warszawy, gdzie mieszkali moi dziadkowie.

Barwy podstawowe – minimalne zestawy kolorów, które przy połączeniu umożliwiają uzyskanie dowolnych kolorów z podanego zakresu stanowią dla mnie metaforę powrotu, do tego, co najprostsze a zarazem najważniejsze. W swoich pracach chciałabym ukazać je w ich pierwotnym stanie, niezmieszane. Odnosząc się do osobistych odczuć, koncentruję się się możliwościach formalnych rozwiązań.
Moje malarstwo mogę określić jako rodzaj podróży. Splatają się w nim osobiste doświadczenia, odczucia, eksperymenty formalne, fascynacja kolorem. Tematyka prac sprawia, że stanowią rodzaj wizualnej zagadki, podejmują formę percepcyjnej gry z widzem. Tworzę obrazy na pograniczu abstrakcji, jednak doszukać się w nich można odniesień do natury a także wpływu nowych mediów: fotografii, grafiki komputerowej, cyfrowej edycji obrazu.

W poszukiwaniu własnych środków wyrazu, chciałabym nawiązać do koncepcji czystej formy – teorii, według której podstawową rolą sztuki jest wywołanie u odbiorcy uczucia metafizycznego, jak również kierunków w sztuce: suprematyzmu i neoplastycyzmu. Bezpośrednią inspiracją stała się Sala Neoplastyczna, zaprojektowana przez Władysława Strzemińskiego. Czerpiąc z własnych doświadczeń, odnoszę się to twórczości Stefana Gierowskiego, Wojciecha Fangora, Kazimierza Malewicza.

Stosowana przeze mnie technika nakładania wielu warstw farby sprawia, że tworzenie pracy nabiera charakteru kontemplacyjnego, pogłębia komunikację z samym sobą. Jest rezultatem osobistych przemyśleń na temat nowego miejsca tradycyjnego obrazu, przede wszystkim, w kontekście rzeczywistości wirtualnej. Dążę do uzyskania w swych obrazach rodzaju harmonii, którą Mondrian określał mianem piękno kosmiczne.

Część pracy wykonałam w plenerze, na działce w Czersku, położonym niedaleko Warszawy, gdzie mieszkali moi dziadkowie. Pracując w Czersku, gdzie spędzałam w dzieciństwie wakacje, chciałabym wrócić do źródeł także w wymiarze osobistym, nawiązując do swoich pierwszych eksperymentów twórczych: kolekcjonowania starych narzędzi dziadka, zabaw archeologicznych, malowania starego pługu – swojej pierwszej akcji artystycznej. Wzbogaceniem projektu były działania warsztatowe, skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku.

/ 'Three Colours'

The project refers to the primary colors. Yellow, red, blue – the atoms of painting – thanks to which I try to return to the sources. In the created works my own experiences are mixed with the folk threads and the heritage of the avant-garde. Referring the issue of primary colors to my personal emotions, I plan to focus on the possibilities of formal solutions of the artistic problem.

Primary colors – minimal color combinations, when combined, allow to obtain any color from a given range, are my metaphor for return to the simplest and most important things. In my work, I would like to present them in their original state, unmixed. With regard to personal feelings, I plan to concentrate on the possibilities of formal solutions.

My painting can be described as a kind of journey. Personal experiences, feelings, formal experiments, fascination with color are intertwined. The subject matter of the work makes it a kind of visual puzzle, take the form of perceptual game with the viewer. I create images on the boundary of abstraction, but references to nature and the influence of new media: photography, computer graphics, digital image editing can be found.

In search of my own means of expression, I would like to refer to the concept of the pure form - the theory where the primary role of art is to give the recipient a metaphysical feeling, as well as, directions in art: suprematism and neoplasticism. Direct inspiration was the Neoplastic Room, designed by Władysław Strzemiński. Basing on my own experience, I refer to the works of Stefan Gierowski, Wojciech Fangor, Kazimierz Malewicz.

The technique of applying multiple layers of paint, which I use, makes the creation of the work more contemplative and deepens communication with itself. It is the result of personal reflections on the new place of the traditional image, primarily in the context of virtual reality. I seek to obtain in my paintings the kind of harmony Mondrian referred to as cosmic beauty.

Part of the work I would like to do in the outdoors, on a plot in Czersk, near Warsaw, where my grandparents lived. Working in Czersk, where I spent my childhood vacation, I would like to return to the sources also in personal terms, referring to my first creative experiments: collecting old grandfather tools, archaeological plays, painting the old plow – my first artistic action. The enrichment of the project will be workshops aimed to the local Czersk community.

 Zrealizowano w ramach
stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Prace w pracowni / Works from the studio

 

Praca w plenerze / Work at the plein air

 

 Warsztaty / The workshops

17 listopada 2017 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku odbyły się warsztaty plastyczne pt. "Trzy kolory".
Czym właściwie jest awangarda? Jak powstaje abstrakcja? – pytania, na które staraliśmy się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas warsztatów. Na zajęciach uczestnicy mieli do dyspozycji tylko trzy kolory – żółty, czerwony, niebieski. Przekonali się, jak w obliczu redukcji środków wyrazu pracuje nasza wyobraźnia. Młodzi artyści stworzyli własną kompozycję – wycinankę w barwach podstawowych, której inspiracją stał się zamek w Czersku. Forma wycinanki w ponadczasowy sposób łączy ludowe tradycje z prostotą nowoczesności. Zapoznali się także z twórczością słynnych przedstawicieli awangardy: Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Henryka Stażewskiego, poznali historię Sali Neoplastycznej.
W zajęciach wzięło udział 26 uczniów z klas V, VI, VII. Specjalne podziękowania dla Pani Dyrektor Iwony Wadas.